مبلمان فضاهای مختلف به همراه نکات مفید

مبلمان فضاهای مختلف دارای تناسب و استانداردهای خاص می باشند.

در این مقاله به توضیح مبلمان فضاهای مختلف میپردازیم و نکاتی را در این باره یادآور میشویم:

وظيفه صندليهاي راحتي حمايت از بدن در هنگام استراحت است. از اين صندلي نه تنها براي چرت زدن و تفكر و آرامش استفاده ميشود بلكه ميتوان براي مطالعه و تماشاي تلوزيون يا صحبت با ديگران از آن استفاده كرد

صندلي هاي راحتي و خانگي

وظيفه صندليهاي راحتي حمايت از بدن در هنگام استراحت است.

از اين صندلي نه تنها براي چرت زدن و تفكر و آرامش استفاده ميشود .  بلكه ميتوان براي مطالعه و تماشاي تلوزيون يا صحبت با ديگران از آن استفاده كرد.

زاویه استاندارد صندلی

در اين نوع صندلي زاويه سطح نشستنگاه يا شيب آن بين 20 تا 26 درجه و زاويــه بين نشسـتنگـاه و پشتـي بين 105 تا 110 درجه توصيــه ميشود.  براي تماشاي تلوزيون و مطالعه زواياي فوق به ترتيب برابر با 10 و 120 درجه باشد و پشتي آن بايد از نوع پشتي بلند يعني در حدود 90 سانتيمتر باشد.  همچنين داراي تكيه گاه سر و گردن بوده، حمايتي مشابه زماني كه دستها به طور طبيعي در پشت سر به هم متصل شده اند فراهم آورد.

يكي از طرق دست يابي به چنين حالتي:

متمايل ساختن قسمت بالايي پشتي در حدود 10 درجه به طرف جلو و در واقع به وجود آوردن يك بالش متحرك است.

صندلي هاي اداري و دفاتر

براي آنكه اين گونه وسايل داراي راحتي حداكثر باشند :

در هنگام استفاده بايد رانها تقريبا افقي و ساق پاها عمودي و بدن در وضعيت قائم قرار گيرد .

از اين رو ارتفاع صندلي ميبايست كمي كوتاهتر از ارتفاع ركبي (ارتفاع زانو) باشد.  براي نوشتن، سطح ميز تحرير ميبايست كمي بالاتر از آرنج مشخص باشد .

براي تايــپ كردن بايد بازوها آزاد بــوده و به طور عمودي در دو طرف بدن آوزان باشــند و ساعدها نيز به طور افقــي قرار گيرند.

لازم به ذكر است كه صندليهاي دفتري ترجيحا بايد داراي ارتفاع قابل تنظيم و قابل قفل شدن باشند.

مبلمان اتاق خواب

اصليترين مبلمان اتاق خواب تختخواب است كه به صورت يـك يـا دونفـره و يـك يـا دو طبقـه سـاخته ميشود.

تختخواب داراي دو پاتختي نيز ميباشد كه در طرفين آن قرار ميگيرد. ميز توالت در صـورت هـاي مختلف از قبيل يك پارچه با آينه يا دو جعبه و آينه در وسط  و يا تك جعبه وجود دارد.

این چیدمان جلوه ي خاصـي را در اتاق خواب به وجود مي آورد.

مبل غذاخوري

ميزهاي ويژه ي پذيرايي از مهمترين مصنوعات مورد مصرف در مبل غذاخوري است كه به شكلهاي گـرد و بيضوي، چهارگوش و در انواع 4 و 6 و 8 و 12 نفره يا بيشتر ساخته ميشود.

فضای کوچک

در محيط هاي با فضاي كمتر و با جمعيت كمتر بيشتر از ميزهاي تاشو استفاده ميشود تا فضاي بيشتري جهت مـانور در آن قسـمت باشـد.

گاهاً ممكن است ميزها چند تكه ساخته شوند و بر مرور اين ميزها كنار يكديگر قـرار گيرنـد كـه در مـورد خانواده هاي پرجمعيت اين گونه است .

 

مبلمان اتاق نشيمن

طريقه ي چيدمان مبل در منزل تا حدودي سليقه اي است . تعدادي از مبلها نيـز از پـيش براسـاس چيـدمان طراح، طراحي شده اند . در نتیجه بستگي به وضعيت قرارگيري ديوارها و معـماري خانــه دارد كـه بـه صـورت L مانند و يا دور هــم و متمركـز قرار گيرند.

طريقه ي چيدمان مبل در منزل تا حدودي سليقه اي است و تعدادي از مبلها نيـز از پـيش براسـاس چيـدمان طراح، طراحي شده اند