سبک نقاشی در دکوراسیون وچیدمان منزل

سبک نقاشی باید با توجه به نوع چیدمان و سبک دکورمنزل انتخاب شود.

هنر نقاشی:

زیر مجموعه از هنرهای تجسمی یا بصریست که حس بینایی رکن اصلی این هنر محسوب می گردد.

با این هنر می توان حس غیر قابل وصفی را ایجاد کرد.

با گذشت عمر طولانی این هنر و ظهور تکنوژی های مدرن همچون عکاسی، جایگاه خود را همچنان حفظ و ارزش بالایی به هنرهای تجسمی بخشیده است.

سبک نقاشی دارای تکنینک های بسیار است که به توضیح 3 نوع رئال ، ناتورالیسم و آبستره خواهیم پرداخت.

سبک نقاشی رئال

سبک رئالیسم

رئالسیم به معنای واقعی گرایی می باشد.

علت نام گذاری این سبک، استفاده از المان های واقعی و در برگرفته از محیط هستی، بدون هیچ گونه تغییراتی می باشد که احساسات ، عواطف و تمام آلایش موجود در طبیعت را با ظاهر واقعی خود نشان می دهد.

نقطه مقابل سبک رئال، رمانتیک است که جلوه احساسی و بزرگ نمایی بسیاری را نسبت به واقعیت ارائه می دهد.

این سبک می تواند برگرفته از محیط زندگی و چهره انسان ها، طبیعت و بسیاری از موضوعات مشابه، بدون تخیل و بزرگ نمایی باشد .

در سبک نقاشی رئال انسان نسبت به محیط اطراف خود ، اشیا و طبیعت ارجعیت دارد.

هنر نقاشی به سبک ناتورالیسم

ناتورالیسم

این سبک نقاشی به طبیعت گرایی معروف است که محیط طبیعی همان گونه که به نظر می آید ترسیم و به نمایش گذاشته می شود.

موضوع اصلی این سبک نقاشی ، محیط و طبیعت است .

توسط  آن  زیبایی و زشتی واقعی و حس طبیعت را در هر زمان و مکان به بینندگان القا می نماید.

سبک ناتورالیسم برخلاف رئالیسم، انسان بر طبیعت و محیط ارجعیت نداشته و در یک سطح قرار می گیرند.

هنر نقاشی به سبک آبستره

آبستره

آبستره به نام هنر انتزاعی معروف است.

در این سبک نقاشی ، چهره ی متفاوتی از طرح و رنگ مشاهده می شود.

تفکر آبستره به گونه ای است که اشیا ماهیت اصلی خود را دارا می باشند .

با این تفاوت که دلیلی بر قرار دادن ظاهر آن در طرح نقاشی نیست.

آبستره بر گرفته از ذهن نقاش بوده و تفکرات او را دنبال می کند .

به عبارتی دیگر هیچ اشکال مشخصی در این سبک دیده نشده و تمام خطوط هندسه زاییده فکر نقاش بوده و برای بینندگان قابل درک نخواهد بود.

رنگ های استفاده شده در این سبک دارای تنوع بسیار می باشد و به سلیقه نقاش بستگی دارد.

آبستره با توجه به دنبال کردن از تفکر و تخیل نقاش از رنگ ها با تضاد یا همرنگی استفاده می کند.

بیشتر تکنیک های استفاده شده در این سبک نقاشی ، رنگ روغن بوده و در برخی از نقاشان برجسته از آب رنگ و … استفاده کرده اند.