دکتر علی دهقانی

ایشان در ادامه صحبت های خود به عنوان یک کارآفرین موفق ایرانی و مدیر هلدینگ تولیدی توزیعی PGMA می گوید: من یک کارآفرین با اصالت هستم. آنچه که دارم آبروست. چون کلاه سر کسی نذاشتم. مال کسی را نخوردم. حتی دروغی هم نگفتم و ماهیت وجودی خودم را حفظ کردم.اما از ابتدا هدفم پولدار شدن بود. ولی وقتی به اینجا رسیدم. دیدم آن چه که می ماند خوبی، پاکی و صداقت است. که ثمره عمر من محسوب می شود.

دکتر علی دهقانی

دکتر علی دهقانی می گوید فرقی نمی کند از کجا شروع کنی. مهم این است که به کجا ختم می شوی. همچنین آقای دکتر علی دهقانی می گوید: امروزه پول نیست که مرا بر سر کار نگه داشته است.

بلکه کمک به آدم ها و شکوفایی توانایی هایشان برایم در اولویت است.

دکتر دهقانی در ادامه می گوید: تنها هدف من کارآفرینی است. توصییه ام به تیم کاری خود که خانواده من هستند. و تمام جوانان این است که منطقی فکر کنند. این گونه نبوده که شب بخوابم و صبح پولدار شوم.

رنج کشیدم و آثار این رنج هنوز در من هست. پس امیدشان به خدا و فکر و بازوی خودشان باشد. درستکار باشند. و همیشه تلاش کنند. این فرمول من برای رسیدن به این نقطه از زندگی ام بوده است.

دکتر علی دهقانی

دکتر علی دهقانی می گوید امروزه 500 نفر برایم کار می کنند. که اگر به طور تقریبی هر کدام 4 عضو خانواده داشته باشند. 2000 نفر از این شرکت نان بر سر سفره هایشان است.

ایشان می گوید من فرمولم را حفظ کرده ام. و همیشه فکر می کنم اگر بدون این فرمول در ابتدای راهی قرار بگیرم. ممکن است تحمل نکنم و از آن فرار کنم.

ولی اگر همراه این فرمول سماجت کنم. وقتی به وسط راه برسی. می بینی که راهی نداری یا باید برگردی یا باید به جلو بروی. که مسلما هر انسان موفقی باید مسیر رو به جلو را انتخاب کند.

زیرا بر این باورم که با برگشتن من چیزی درس نمی شود. فقط آن 2000 نفر بیکار می شوند.

دکتر علی دهقانی

آقای دکتر علی دهقانی در ادامه حرف هایش می گوید: عاقل ترین و دانا ترین فرد روی زمین هم اگر در حد حرف باقی بماند. ایستادگی را از یاد ببرد. هیچ کاری را نمی تواند از پیش ببرد.

تمام انسان ها اشتباهاتی کرده اند و به تدریج زمان آموزش دیده اند.