مبل مناسب دکوراسیون  انتخابی شما مبل مناسب و موازن با اجزای موجود در دکوراسیون اهمیت به سزایی در طراحی دیزاین شما خواهد داشت.