کلاف مبل و شیوه های تشخیص آن کلاف مبل خوب تاثیر به سزایی در کیفیت مبل خریداری شده به عهده دارد. در یک مبل خوب کلاف حکم استخوان بندی آن را دارد که تمام قطعات مانند فوم، اسفنج،پارچه،متقال بر روی آن متصل شده تا ظاهری…