طراحی کف پوش هتل کف پوش هتل در ظاهر و به چشم آمدن دیگر اجزا نقش مهمی را ایفا می کند. هدف اصلي همه موسسات مهمان نوازي، ايجاد احساسات پايدار و اطمينان از رضایت و هم چنین ایجاد مکانی برای راحتی و خوشحالی مهمانان…