کتابخانه در خانه و فواید وجود کتاب کتابخانه در خانه  و مطالعه والدین می تواند در اشتیاق فرزندان  به خواندن کتاب نقش مهمی را ایفا کند. ابتدا به توضیح کوتاهی در رابطه با فواید خواندن کتاب و کتابخانه  میپردازیم. همانطور که همه ی ما میدانیم…