کاربرد لایکو و مزایای مهم آن کاربرد لایکو در بالش و تخت و … مشهود است. بالش هایی که تولید می شود از الیاف  ، مواد ترکیبی و پر ساخته می شود. در صورتی که بالش ها دارای خاصیت ضدحساسیت و قابل شستشو بودن…