تاریخچه پوست و نقش حیوانات در دکوراسیون نقش حیوانات در دکوراسیون  به وضوح قابل مشاهده است. استفاده از پوست حیوانات توسط بشر از زمانی که انسان پی برد برای بقاء زندگی اش مجبور به شکار حیوانات است بر می گردد. نمونه های زیادی از انواع…