نقاشی نوگرایی به سبک مدرن نقاشی نوگرایی با سبک دکوراسیون های نوین همبستگی یافته است. نقاشی مدرن یا نوگرایی، که به عنوان نو شدن ، تازه شدن یا با شهرت به مدرنیسم نیز معروف است . این سبک به معنی گرایش فکری و رفتاری به فرهنگی…