سبک نقاشی در دکوراسیون وچیدمان منزل سبک نقاشی باید با توجه به نوع چیدمان و سبک دکورمنزل انتخاب شود. هنر نقاشی: زیر مجموعه از هنرهای تجسمی یا بصریست که حس بینایی رکن اصلی این هنر محسوب می گردد. با این هنر می توان حس…