نقش پارچه در مبلمان در خرید یک مبل اولین چیزی که نظر شما را جلب می کند پارچه به کار رفته در مبل است. نقش پارچه در مبلمان بسیار حائز اهمیت بوده هم از نظر جنس و هم از نظر رنگ و زیبایی. پارچه مبلمان…