پارچه متقال و کاربردهای آن متقال از دسته بندی نخی به شمار می آید که دارای جنس لطیفی است. به طور کلی پارچه ها با توجه به نخ و ویژگی به 5دسته تقسیم می شود: (پارچه های مصنوعی، ابریشمی، نخی، کتانی، پشمی). پارچه مصنوعی از...