صنعت مبلمان اروپا  و عوامل رقابت پذیری موثر بر آن صنعت مبلمان اروپا و عوامل رقابت پذیری این صنعت  نسبت به گذشته تغییرات گسترده ای داشته است. صنعت مبلمان اروپا یکی از نمایندگان عمده صنایع تولیدی و خلاق در این قاره می باشد. بدین ترتیب…