لوستر های مدرن ، جاذبه چشم نواز طراحی شده لوستر های مدرن با طراحی های بسیار جالب توجه خود، کلکسیونی از تنوع را پراکنده کرده اند. در ابتدا لوستر ها در عصر قرون وسطایی، نمادی برای ثروتمندان بودند؛ تاریخچه لوستر های مدرن در آن زمان، شمع…