توصیف شومینه و تاریخچه آن در این متن می خواهیم به توصیف شومینه های مختلف بپردازیم. در سال 2008، افزایش چشمگیر قیمت های نفت باعث شد که مردم بسیاری از گزینه های گرمایش را ترک  و رو به وسایل دیگری همچون شومینه  بیاورند ….