چیدمان دفتر اداری با سبک رسمی هنگامي که براي طراحي دفتر اداری خود مي انديشيد، بايد موارد متعددي از جمله مبلمان تا ترتيب ميزها تا روشنايي مورد توجه قرار گيرد براي همين منظور، ما در اين مقاله سعي کرديم به صورت خلاصه نکات کليدي…