صادرات صنعت مبلمان ایران با پیشرفت روزافزون صادرات صنعت مبلمان ایران در دنیای امروز  یکی از  صادرات مهم در کشور به شمار می رود. صنعت مبلمان ایران یکی از صنایعی است که کمک شایگانی به کار آفرینی این کشور کرده است. این صنعت به…