صندلی مطالعه Eames طبق گذارشاتی که بدست آمده است،  از میان دیگر مدل های صندلی صندلی مطالعه Eames بهترین نوع برای خواندن انتخاب شده اند. شاید به این دلیل که از دوقسمت مجزا برای راحتی بیشتر فرد استفاده می کند. این صندلی ها دارای مدلی کلاسیک…