ویژگی های صندلی راک حس اینکه در فضای سرد زمستان کنار شومینه ای گرم بر روی صندلی نشسته باشید و با تکان های آرام چایی داغ خود را بنوشید فرایندی لذت بخش در این فصل محسوب می گردد. صندلی راک یا با نام عمومی صندلی…