سنسور خواب نوکیا به همراه قابلیت ها سنسور خواب نوکیا یکی از فناوری های نوین دردنیای تکنولوژی محسوب می گردد. هر کس می خواهد که یک شب کامل را استراحت کند . اما آیا کسی در واقع بیدار به طور کامل این استراحت انجام…