رنگ قرمز در طراحی داخلی و تاثیر آن در محیط رنگ قرمز در طراحی داخلی بای ایجاد حس های غالب  اشتیاق را رقم می زند. رنگ قرمز در طراحی داخلی بسیار خاص است . به طوری که شور  و هیجان زیادی را ایجاد می کند…