دکور تختی از دیگر کارهای تزئیناتی برای اتاق می توان به دکور تختی اشاره کرد. در صورتی که  در اتاق تان برای قرار دادن میز پاتختی کنار تخت فضای کافی وجود نداشته باشد ، در نتیجه بهتر است تخت هایی را خریداری کنید که…