طراحی دکوراسیون چینی در ایجاد سبک و طراحی دکوراسیون چینی اصولی وجود دارد که بر سه اصل بنا هستند. این اصول اصلی عبارت اند از : انرژی محیط ، سادگی فضا و وسایل و در آخر طبیعت ، با رعایت این اصول می توانید سبکی…