دوش هوشمند Q ™ aqualisa دوش هوشمند Q ™ aqualisa در تکنولوژی  نوین برای ایجاد آرامش و آسایس تولید شده است. Q ™ EDITION فقط یک دوش نیست ، بلکه دوش گرفتن فوق العاده و چند منظوره است. این دوش هوشمند با مواد اولیه با…