خانه روشن با طراحی شیک داشتن خانه روشن به افزایش حس روحیه افراد کمک زیادی خواهد کرد. زمانی که  ما به اتاق اصلی این خانه می رویم، چندین رنگ را میبینیم  از یک جزیره آشپزخانه آبی رنگ تا اتاق خواب  نارنجی رنگ که گویای…