نمونه ی دیگر از فعالیت های گروه صنعتی هلدینگ پی جی ما در صنعت مبلمان. دراین مقاله نیروهای استاتیکی یک تلویزیون و یا دیگر وسایل اضافی بر روی آن را بررسی می نماییم.یک میز تلویزیون با وجود قطعات اضافی در قسمت چپ و…