طراحی تخت چند منظوره طراحی تخت چند منظوره به منظور ایجاد آسایش ، راحتی و صرفه جویی در میزان جا فرایندی نوین محسوب می گردد. آیا به دنبال تخت چند منظوره گشته اید؟ مدنظرتان از وجود این تخت چیست و کاربرد این تخت فوق العاده…