تحقیق و توسعه توسط شرکت پی جی ما تحقیق و توسعه در این شرکت با ارزیابی های تخصصی تحت نظارت متخصصین صورت می گیرد. تنش: به مقدار نیرو های وارد شده بر واحد سطحF/A کرنش: تفاصل مقدار اندازه اصلی به اندازه فعلی بر طول…