تاریخچه گرامافون تاریخچه گرامافون برای آشنایی با چگونگی عملکرد این وسیله و مزایای آن مفید می باشد.