بازار مبل امام علی (ع) پی جی ما بازار مبل امام علی طرحی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته است. برگزار کننده مراسم بدرقه مروجین فرهنگ ازدواج آسان به مشهد مقدس مراسم بدرقه یکصد زوج های جوان به مشهد مقدس:  یکصد زوج جوان به همت سازمان…