بازار های جهانی مبلمان با پیشرفت صنعت مبلمان بازار های جهانی مبلمان در این صنعت  به سرعت  رشد کرده  و افزایش یافته است. در طی رکود اقتصادی، صنعت خرده فروشی مبلمان به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفت؛ زیرا کاربران صنعت مبلمان هزینه های غیر ضروری…