فوم  ، معرفی فوم ها در دو دسته قرار می گیرند. از ترکیب مواد شیمیایی مخصوصی با نسبت مشخص در کوره ساخته می شود. این ترکیب تشکیل شده دارای انواع فوم سرد ، فوم گرم و ویژه می باشد فوم سرد ، فوم گرم