اشتباه رایج درطراحي دکوراسیون وحل مشکل چند تغيير کوچک به فضاي منزل مي تواند تمام تفاوت ها را ايجاد کند. دانستن درست از اشتباه، يک محیط تنگ را به یک فضای سازمان یافته ،منظم و آرام تبديل می کند، یا به عبارت دیگر يک…