هارمونی و تاثیر رنگ ها هارمونی رنگ ها نقش به سزایی در پدید آمدن حس های مختلف در افراد دارند. سبز:حس همکاری بیشتر رنگ سبز با ایجاد هارمونی فوق العاده فضایی را محیا می‌کند که در آن حس همکاری و هماهنگی موج می زند. اگر...