طراحی اتاق کنفرانس استاندارد طراحی اتاق کنفرانس حائز اهمیت است. شرکت‌ها برای اینکه پیشرفت کنند، نیاز دارند تا با محیط خارج از شرکت یا سازمان خود ارتباط برقرار کنند. افرادی را خارج از سازمان برای برگزاری جلسات یا همایش به داخل سازمان دعوت نمایند ….