تست میز غذاخوری تست میز غذاخوری به منظور وجود رعایت استاندارد ها صورت می گیرد.   گروه تحقیق و توسعه پی جی ما در ادامه تحقیقات خود در زمینه صنایع چوب به بررسی و تست میز غذاخوری پرداخته است. تست میز غذاخوری در این تست…