تحقیق و توسعه توسط شرکت پی جی ما

تحقیق و توسعه در این شرکت با ارزیابی های تخصصی تحت نظارت متخصصین صورت می گیرد.

Static

(Stress(n/m^2

تنش:

به مقدار نیرو های وارد شده بر واحد سطحF/A

Strain

کرنش:

تفاصل مقدار اندازه اصلی به اندازه فعلی بر طول اولیه ε= δ/L

(Displacement(mm

جابجایی:

به مقدار جابجایی براساس نیروهای وارد شده

Fatigue

خستگی

به شکست ماده بر اثر نیروهای متناوب کمتر از استحکام نهایی خستگی گفته می شود

Damage percentage

به مقدار آسیب وارد شده بر محصول بعد از بارگذاری تعداد cycle وارد بر آن،کمیت برداری،انتخاب مقادیر آزاد

(Total life(cycle

طول عمر خستگی یک محصول

Load factor

جزییات مقادیر آسیب و مشخص کردن قسمت های حساس تر نسبت به خستگی

Bixiality

با از بین بردن تنش های محصول،تحلیل به این گونه خواهد شد(تحلیل پیشنهادی)

Thermal

(...Temp (Celsius, kelvin

مقدار درجه حرارت در قسمت های مختلف محصول می باشد

(Hfluxn (w/m^2

قدرت گرمایی:به مقدار گرمای منتقل شده در واحد زمان برسطح می باشد.

(GradN (C/ cm

به مقدار درجه حرارت موجود در واحد مشخص بر واحد سطح(C/cm)

Drop test

Stress, Strian, Displacement

به مقدار تنش ،کرنش،جابجایی براساس فشار ضربه در فاصله مشخص می باشد.

Buckling

AMPRES

در تست کمانش در میز غذاخوری مورد تحلیل قرار می گیرد.

با توجه به نیروهای اعمال شده در قسمت های مختلف کمان شده (قوس دار)را مشاهده کنید و قسمت مهم load factor می باشد که با توجه به نتیجه بدست آمده جدول موجود در export بررسی می شود.

Dynamic linear

(Stress (n/m^2

تنش به وجود آمده بر اساس حرکت محصول

Strain

کرنش های به وجود آمده براساس حرکت محصول

(Velocity (mm/sec

سرعت به وجود آمده براساس مقادیر نیروی اعمال شده برای حرکت(V:D/T)