اصول طراحی مبلمان و تناسب در طراحی دکوراسیون

اصول طراحی مبلمان مطابق با استاندارد های تعیین شده

در ابتدا قصد داریم به توضیح اصول طراحی بپردازیم.

اصول طراحی مبلمان

انسان در طول تاريخ اشيايي را با استفاده از تناسب مرتبط با بدن خود خلق نمود تا مورد استفاده قرار دهد.

در واقع اين مساله باعث پيدايش علم طراحي شد. گسترش و پيشرفت سريع تكنولوژي و شهر نشيني موجب شد تـا علم طراحي نيز دائما در حال تغيير و تحول باشد.

تغییرات طراحی

اگر مدل يا طراحي در يك دوره مورد توجه قرار گيرد بـه اين دليل است كه بر اساس نيازهاي زمان خود طراحي شده اسـت. از ايـن رو طراحـي هـاي دكوراسـيون و مبلمان و الگوهاي آن همواره با تغييرات كلي و جزئي همراه هستند. يكي از اين تغييرات استفاده از ارگونومي در اصول طراحي مبلمان است.

طراحی مطابق در خواست

در نتيجه بايستي به گونه اي طراحي شود كـه مطـابق بـا خواسـته درونـي انسان باشند.

در طراحي مبلمانهاي چوبي بايستي استانداردهاي موجود را هم مورد نظر قرار دهيم به اين نحو كه بايسـتي با توجه به ابعاد و استاندارد هاي بدن يا همان انتروپـومتري بهتـرين طراحـي را انجـام دهـيم تـا رانـدمان و بهره وري از آن كالاي چوبي افزايش يابد.

طراحی دکوراسیون ها و مبلمان های چوبی

در طراحي مبلمان ها و همچنين دكوراسيون هاي چوبي از نرم افزارهاي گوناگوني استفاده ميشود كـه هر يك قابليت هاي گوناگوني دارد.

حال ميتوان با توجه به شناخت كامل از انتروپومتري بدن ( بسته بـه نوع اپراتور كه ممكن است از لحاظ بدني متفاوت باشد) ميتوان بهترين مبل و سازه چوبي را طراحي نمود البته نكات ارگونومي هم ميبايست در اين گونه طراحي ها لحاظ گردد.

در طراحي مبلمانها و همچنين دكوراسيونهاي چوبي از نرم افزارهاي گوناگوني استفاده ميشود كـه هر يك قابليت هاي گوناگوني دارد حال ميتوان با توجه به شناخت كامل از انتروپومتري بدن ( كه بسته بـه نوع اپراتور كه ممكن است از لحاض بدني متفاوت باشد) ميتوان بهترين مبل و سازه چوبي را طراحي نمود

طراحي دكوراسيون و مبلمان همواره يكي از مهمترين بخش ها ميباشد.

این موضوع برخلاف تصور برخي شامل بسياري از وسايل و نه فقط مبل راحتي اتاق نشيمن يا مبل رسمي اتاق پذيرايي است.

صندلی در طراحی مبلمان

يكي از مهم ترين المان هاي مبلمان در بيشتر فضاها صندلي است . در واقع توجه به طراحي آن، سرآغاز گرايش به طراحي مبلمان هم هست. «صندلي» يا شايد هم «سندلي» در تعريف، همان چهارپايه كوچك پشتي داري است كه روي آن مينشينند.  گرچه صندلي هاي امروز در زندگي ما گاهي چهارپايه، گاهي پشتي و گاهي هم هيچ كدام را ندارند.

افزایش زیباسازی فیزیکی

بنابراين هدف اصلي از اين نوع طراحي، بالا بردن زيباسازي فيزيكي و هماهنگي آن با احساسات دروني انسان، بکارگیری اصول طراحی و  بهبود عملكرد فيزيكي و رواني و همچنين حضور موفق در بازار هاي جهاني ميباشد.

اصول طراحی مبلمان و استاندارد سازی

در اصولِ طراحیِ مبلمان هايِ چوبي، بايد استانداردهاي موجود را هم مورد نظر قرار دهيم .

به اين نحو كه بايسـتي با توجه به ابعاد و استاندارد هاي بدن يا همان انتروپـومتري بهتـرين طراحـي را انجـام دهـيم .

بدین صورت  رانـدمان و بهره وري از آن كالاي چوبي افزايش می يابد.

با بيان ساده ميتوان گفت كه هدف از استاندارد، اطمينان از تطبيق مشخصات كالاي توليد شده است با آنچـه كه تعيين شده است.

استاندارد با کارایی بیشتر

اعتقاد عمومي بر اين است كه استاندارد كردن كارايي را افزايش ميدهـد. واقعيـت نيـز چنين است زماني كه كارها در حجم و تعداد زياد انجام ميگيرد استفاده از قانون تكرار پذيري كمك بزرگي در افزايش كارايي ميكند.

در فرصت بعدی به ریز جزئیات استاندارد های مبلمان و تناسبات ارگونومی آنها می پردازیم.

طراحي دكوراسيون و مبلمان همواره يكي از مهمترين بخش ها ميباشد و برخلاف تصور برخي شامل بسياري از وسايل و نه فقط مبل راحتي اتاق نشيمن يا مبل رسمي اتاق پذيرايي است